Розкрийте суть проблем розвитку правової держави в Україні.

Предыдущая1234567891011121314Следующая

Проблеми та перспективипобудовиправовоїдержави в Україні

Українуможнавіднести до змішаного типу держав, якіпоєднуютьнеокапіталістичніелементиізмодернізованимиказармено-соціалістичного типу розвитку, так званідержави, якіпереходятьвід одного типу розвитку до іншоготакожсюдиможнавіднести і майжевсіколишнісоціалістичнідержави - соціалістичного табору.
На сучасномуетапірозвиткунашогосуспільства часто вживаютьтермін «правова держава». При цьомуодніавторивиходять з бажанняпідкреслити, що, проголосивши себе суверенною і незалежною, Україна стала і правовою державою, а інші — з прагнення довести, щопобудоватакоїдержави є справою більшвіддаленоїперспективи.[4-90] Згіднозі ст. 1 КонституціїнашоїдержавиУкраїна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. [1-4] Протецелишезагальніконституційні засади. Таку державу необхіднощепобудувати. Правовою є така суверенна держава, яка функціонує в громадянськомусуспільстві і в якійюридичнимизасобами реально забезпеченозахистосновних прав і свобод людини та громадянина. Вона ґрунтується на певних принципах, найважливішими з яких є верховенство права, поділвлади, реальність прав і свобод людини та громадянина, законність, наявність у громадянвисокоїправовоїкультури.
Принцип верховенства права визначаєумовижиттєдіяльностіусьогосоціальногоорганізму, тобтостворення і функціонуваннядержавнихорганів та громадськихорганізацій, ставлення до них, а такожстосункиміжокремимигромадянами.
Принцип реальності прав і свобод людини та громадянинапередбачає, що вони мають бути не тількипродекларовані у законодавчих актах, а й забезпечені та гарантованіусімасоціальнимисуб'єктами, насамперед державою. Цей принцип закріплено у ст. ЗКонституціїУкраїни, яка встановлює, щолюдина, їїжиття і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпекавизнаються у нашійдержавінайвищоюсоціальноюцінністю. [1-4]
Однакнині в Україні через об'єктивні і суб'єктивні причини існує проблема реальності прав і свобод людини та громадянина, яка має не тількиправовий аспект, а й тіснопов'язана з політичним і економічним станом суспільства, рівнемйогодуховності та консолідованості.
Однієюзіскладових принципу реальності прав і свобод людини та громадянина є гласність, для забезпеченняякоїнеобхідневирішенняпроблемивідкритостіорганівдержавноївлади і місцевогосамоврядування. Уявляється, щодоцільноприйняти закон про відкритістьорганівдержавноївлади, в якомузакріпитипевнуперіодичністьїхзвітів, розмірштатів, суму коштів, використовуваних на їхутримання. Платникиподатківповинні знати, на щойдутьїхкошти.
Важливим принципом правовоїдержави є принцип законності, якийозначає,що державою керує закон, усе здійснюєтьсязгідно з законом, ніхто не підноситься над ним. Закон сам панує,виражаючизагальну волю. Наслідкомреалізаціїцього принципу стає правопорядок, тобто система правовідносин, яка складається в результатіреалізації режиму законності. Ефективнимзасобомпідтримання в суспільствізаконності та правопорядку як елементівправовоїдержави є юридичнавідповідальність та вжиття у межах закону справедливихзаходів у разівчинення того абоіншогоправопорушення. А будь-яка несправедливістьвикликаєневдоволення людей і можепризвести до соціальнихконфліктів.
Крімзазначенихвищепринципівправовоїдержави, існують й інші, які до деякоїмірихарактеризуютьїїсутність, зокрематакі, як взаємовідповідальність особи і держави; високозначуща роль у суспільстві та державному життісудовихорганів; наявністьчинноїконституції. Для функціонуванняправовоїдержавинеобхідніусіціпринципи.
Коли ж Україна стане правовою державою? Фахівці (правознавці і політологи) вважають, що за сприятливихобставинцеможестатися не ранішеніж через 40—45 років.
Треба наголосити на тому, що основою створення і функціонуванняправовоїдержави є громадянськесуспільство [3-14] , тобтооб'єднаннявільнихрівноправних людей, кожному з яких держава забезпечуєюридичніможливості бути власником та братиактивну участь у політичномужитті.
Між державою і суспільствоммає бути певнадистанція, яка і забезпечуєдемократію, відповіднийрівеньсвободисуб'єктівгромадянськогосуспільства. Боякщо держава повністюузурпуєсуспільство, вона знищуєлюдину як вільнуособистість. Не держава визначаєгромадянськесуспільство, а останнєстворює і контролює державу. Саме у такийспосібзабезпечуєтьсявідносносамостійнеіснування демократичного громадянськогосуспільства і правовоїдержави.
Отже, громадянськесуспільство — цесуспільстводемократії, щонадаєкожнійлюдиніможливістьжити на гідномурівні; суспільство, де відсутнєвідчуженнялюдинивідзасобіввиробництва і знарядьпраці, насамперед — відприватноївласності. Дане суспільствомаєпріоритетщододержави, яка становить йогоскладовучастину. Складовимигромадянськогосуспільства є: власність і підприємництво; національна та екологічнабезпека; сім'я; наука і культура; об'єднаннягромадян; засобимасовоїінформації; пряменародовладдя (референдуми, вибори, місцевесамоврядування) та іншіформидемократії.
Для побудовигромадянськогосуспільства в Українінеобхіднозабезпечитикомпромісміжрізнимиполітичнимипартіями, спрямуватизусилляполітиків та економістів на об'єднаннясуспільства для пошукушляхіввиходу з економічноїкризи, вирішити проблему міжнаціональних і міжконфесійнихвідносин, енергійнішепроводитиреформуваннянаціональногозаконодавства з урахуваннямвимогміжнародного права.
Не треба орієнтуватись на швидкупобудову в Україніправовоїдержави і з економічнихміркувань: нині у нашійдержавінаціональнийприбутокзнизивсябільше, ніж за часівДругоїсвітовоївійни. Вчені-економістивважають, щолишевідновлювальнийпроцесстановитимепонад 25 років, і то за умовисприятливоїполітичної обстановки в суспільстві. На нашу думку, нинінеобхіднопереглянутиповноваження Президента, Верховної Ради та КабінетуМіністрівУкраїни, чіткішеврегулюватиповноваження і штатну структуру обласних та районнихдержавнихадміністрацій і відповідних рад, взаємовідносиниміж ними.
Отже, Українапродовжуєперебувати в економічнійкризі, яка пов'язана з кризоюдуховності. Низькийрівеньправосвідомості, неврахуванняменталітетуукраїнського народу — це те, щоперешкоджаєздійсненню у нашійдержавіперетворень. Водночасвеликоїактуальностінабуваєпитання про підвищенняефективностідіїзаконів. Без цьогоздійсненняекономічних та інших реформ, формуванняправовоїдержави і громадянськогосуспільства, посиленняборотьбизізлочинністю є доситьпроблематичним.


9036674236185158.html
9036750392102745.html

9036674236185158.html
9036750392102745.html
    PR.RU™